ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V tomto dokumentu jsou přehledně uvedeny informace o zpracování osobních údajů ze strany společnosti Kladenská dopravní a strojní s.r.o. („KDS“). Níže najdete odpovědi zejména na tyto otázky.

 

 1. Na koho se můžete obrátit v záležitostech souvisejících se zpracováním osobních údajů?
  KDS je správcem osobních údajů, které zpracovává v souvislosti se svým podnikáním, zejména s provozem zážitkového vlaku, ať již pro širokou veřejnost či pro soukromé akce.
  Ve věci zpracování osobních údajů se můžete obracet na Vedoucí administrativy na kontaktech:
  email: kds@kdskladno.cz
  adresa: Wolkerova 2766, Kladno, CZ – 27201
 2. Za jakým účelem zpracováváme osobní údaje?
  1. Osobní údaje zpracováváme za tím účelem, abychom Vám mohli poskytnout naše služby.K tomuto zpracování osobních údajů nepotřebujeme Váš souhlas, neboť bez něj bychom nemohli splnit naše povinnosti, ke kterým jsme se zavázali.
  2. Abychom mohli služby poskytnout, potřebujeme znát základní identifikační a kontaktní údaje.
  3. Zajímá nás Váš názor a rádi zodpovíme Vaše případné dotazy. Proto na našich internetových stránkách naleznete záložku „Napište nám“. Tyto osobní údaje zpracováváme pouze pro komunikaci s Vámi či vyřízení Vaší žádosti.
  4. Zákazníkům, kterým jsme poskytli naše služby, můžeme zaslat na jejich e-mail newsletter s novinkami zejména o pořádaných akcích či o zajímavostech z našeho odvětví. K tomu nepotřebujeme Váš souhlas, neboť se jedná o náš oprávněný zájem nabídnout našim zákazníků naše služby. Samozřejmě však nechceme nikoho obtěžovat, nebude-li si to přát. Zasílání newsletteru je možné jedním klinutím na konci newsletteru zrušit.
  5. Provoz našeho závodu monitorujeme bezpečnostními kamerami, a to v nezbytně nutném rozsahu, abychom ochránili majetek KDS a zabránili neoprávněnému vstupu do areálu z důvodu bezpečnosti.
 3. Jaké osobní údaje zpracováváme?
  1. Zpracováváme pouze nezbytně nutné základní údaje, a to identifikační údaje (jméno a příjmení, případně datum narození nebo identifikační číslo osoby a adresu bydliště nebo sídla, případně též doručovací adresu) a kontaktní údaje, tj. Váš e-mail a případně Vaše telefonní číslo.
  2. Dále zpracováváme údaje o službě, která Vám byla poskytnuta.
  3. Zpracováváme videozáznamy z bezpečnostních kamer.
  4. Veškeré osobní údaje získáváme přímo od Vás, od našich zákazníků.
 4. Jaké máme oprávnění k tomu, abychom zpracovávali Vaše osobní údaje?
  Zpracování osobních údajů provádíme vždy na základě zákonem daného důvodu.
  1. Ve valné většině případů je zpracování osobních údajů nezbytné pro jednání o poskytnutí služby a hlavně pro splnění smlouvy samotné (např. smlouvy, na základě které pro Vás uspořádáme soukromou akci). V tomto případě nepotřebujeme ke zpracování Váš souhlas.
  2. V některých případech provádíme zpracování osobních údajů z titulu našeho oprávněného zájmu. Jedná se například o zaslání newsletteru, případy, kdy uplatňujeme naše nároky nebo při ochraně našeho vlastnictví a zajištění bezpečnosti v areálu. Ani v tomto případě nepotřebujeme ke zpracování Váš souhlas.
  3. V případě, že jsme získali Vaše kontaktní údaje, když jsme spolu jednali o dodání služby, avšak nakonec k poskytnutí služby nedošlo, požádáme Vás případně bezodkladně o udělení Vašeho souhlasu k uchování Vašeho kontaktního údaje (zejména e-mailové adresy), a to abychom Vás mohli informovat např. o novinkách a zajímavých nabídkách, které by Vás mohli zajímat. Váš souhlas je v takovém případě zákonným důvodem a neobdržíme-li jej, údaje, které máme k dispozici, zlikvidujeme.
 5. Komu dále osobní údaje předáváme?
  1. V některých případech můžeme osobní údaje předat osobě, která pro KDS zpracovává účetnictví.
  2. Může též dojít k předání záznamů z bezpečnostních kamer např. orgánům veřejné moci.

   Osoby, kterým jsou údaje předávány, nejsou oprávněny tyto údaje zpracovávat ani je předávat za jakýmkoli jiným účelem ani je předávat jakékoli další osobě bez pokynu KDS.
 6. Předáváme Vaše údaje do jiné země mimo Evropskou unii?
  Vaše osobní údaje nepředáváme do žádné jiné země, natož do země mimo Evropskou unii, ve které by nebyl zabezpečen dostatečný standard ochrany osobních údajů. Předávání osobních údajů za hranice České republiky ani nemáme v úmyslu.
 7. Zajímá Vás, jaké osobní údaje zpracováváme o Vaší osobě?
  V takovém případě se na nás můžete obrátit s žádostí o sdělení podrobností o zpracování osobních údajů a my Vám bezplatně poskytneme podrobné informace. Musíme Vás však upozornit, že v případě opakovaných anebo nedůvodných žádostí jsme oprávněni požadovat za poskytnutí informací úhradu nákladů s tím spojených nebo poskytnutí informace odepřít.
 8. V jakých dalších záležitostech se na nás můžete obrátit?
  1. Můžete požadovat, abychom vymazali Vaše osobní údaje, které zpracováváme.
  2. Můžete požadovat, abychom opravili nepřesné osobní údaje, které zpracováváme, případně abychom údaje doplnili.
  3. Můžete požadovat, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů.
  4. Můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů ze strany KDS.
  5. Přestože nepoužíváme žádná automatická rozhodnutí, můžete požadovat, aby naše systémy nedělaly automatická rozhodnutí na základě osobních údajů, které zpracováváme, která by se Vás mohla dotknout, a to aniž by tato rozhodnutí byla prověřena člověkem.

   Pokud budou splněny podmínky dané platnými právními předpisy, samozřejmě Vaší žádosti vyhovíme.
 9. Jak dlouho budeme zpracovávat Vaše údaje?
  1. Doba, po kterou budeme zpracovávat Vaše osobní údaje je daná našimi povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy, kterou jsme s Vámi uzavřeli a dalšími povinnostmi, které nám ukládá zákon, např. archivace účetních dokladů.
  2. Záznamy z bezpečnostních kamer pravidelně likvidujeme v adekvátním časovém horizontu.
  3. V ostatních případech zpracování osobních údajů záleží na trvání Vašeho souhlasu či na trvání našeho oprávněného zájmu.
  4. V každém případě údaje, které nejsou třeba ke splnění daného účelu, pravidelně likvidujeme.
 10. Jak můžete postupovat v případě, že se domníváte, že KDS při zpracování Vašich osobních údajů postupuje nezákonně?

Máte právo obrátit se se stížností na dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

KDS z povahy své obchodní činnosti není primárně subjektem, který by poskytoval své služby či zboží fyzickým osobám, zejména spotřebitelům. Ke zpracování osobních údajů fyzických osob spotřebitelů dochází ze strany KDS jakožto správce osobních údajů pouze v souvislosti s její vedlejší podnikatelskou činností. KDS však samozřejmě zpracovává osobní údaje jiných fyzických osob, zejména svých zaměstnanců či svých dodavatelů a odběratelů – pro tyto fyzické osoby je KDS jakožto správce jejich osobních údajů k dispozici dle informačních sdělení, které každá taková fyzická osoba obdržela.

Pokud nebyl některý z Vašich dotazů výše zodpovězen, můžete se na nás obrátit na výše uvedených kontaktech.Albertova 229/21, Olomouc, CZ - 779 00

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. C 80362

IČO: 08391211; DIČ: CZ08391211

Člen holdingu IDS building corporation, a.s.

ČSN EN ISO 9001:2016